Tam Sayılar için Karekök Hesaplama İşleminin VHDL ile Gerçeklenmesi

N pozitif tam sayısının karekökü bulma işlemleri esnasında ilk olarak Tablo 1’da tanımlı N sayısından küçük en büyük tam sayı tespiti yapılmaktadır. Örneğin 20 sayısı için Değer 16, 144 için 64 olmaktadır.

Tablo 1 Değer parametresi

tablo-300x134

Değer değişkeninin tespit edilmesi ile birlikte N sayısının karekökü bulma işlemi işin Denklem (1)’de tanımlanan işlemler yapılmaktadır. Denklemden de görüleceği üzere N tam sayı değeri Değer ile Karakök toplamına eşit veya büyük ise N tam sayısından Değer ile Karekök’ün toplamının çıkarılması ile yeni N değeri elde edilir. Karekök başlangıçta sıfırdır. Yeni Karekök değeri ise Karekök’ün 2’ye bölümünün Değer ile toplamıdır. Aksi durumlarda ise Karekök değerin 2’ye bölünerek güncellenir. Değer ise her adımda 4’e bölünür.

denklem1-300x87

144 sayısının karekökünün bulunmasına ilişkin örnek çözüm Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 144 sayısının karekökünün bulunması

tablo2-300x104

Yukarıda anlatılan karekök bulma işlemine ilişkin VHDL kodu aşağıda verilmiştir.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity sqrt_v1 is
 7.     generic(
 8.         DATA_WIDTH : integer := 25
 9.     );
 10.     Port (
 11.         in_clk : in std_logic;
 12.         in_rst : in std_logic;
 13.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 14.         in_data_vld : in std_logic;
 15.         out_data : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 16.         out_data_vld : out std_logic
 17.    
 18.     );
 19. end sqrt_v1;
 20.  
 21. architecture Behavioral of sqrt_v1 is
 22.    
 23.     function f_WIDTH_CNTRL (DATA_WIDTH : integer) return integer is
 24.     begin
 25.        if (DATA_WIDTH / 2) * 2 = DATA_WIDTH then
 26.            return DATA_WIDTH;
 27.        else
 28.            return DATA_WIDTH + 1;
 29.        end if;
 30.     end f_WIDTH_CNTRL;
 31.    
 32.     function f_DATA_CNTRL(c_DATA_WIDTH, g_DATA_WIDTH : integer; in_data : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)) return std_logic_vector is
 33.     begin
 34.        if g_DATA_WIDTH = c_DATA_WIDTH then
 35.            return in_data;
 36.        else
 37.            return ('0' & in_data);
 38.        end if;
 39.     end f_DATA_CNTRL;
 40.    
 41.     constant c_DATA_WIDTH : integer := f_WIDTH_CNTRL(DATA_WIDTH);
 42.    
 43.     type t_Cntrl is (IDLE, SHIFT_BIT, CHK_DATA, DONE);
 44.     signal r_Cntrl : t_Cntrl := IDLE;
 45.  
 46.     signal r_data_in : std_logic_vector(c_DATA_WIDTH -1 downto 0) := (others => '0');
 47.     signal r_res : std_logic_vector(c_DATA_WIDTH -1 downto 0) := (others => '0');
 48.     signal r_bit : std_logic_vector(c_DATA_WIDTH -1 downto 0) := conv_std_logic_vector(2**(c_DATA_WIDTH - 2), c_DATA_WIDTH);
 49.     signal r_data_vld : std_logic := '0';
 50.    
 51.    
 52.  
 53. begin
 54.  
 55.     out_data <= r_res(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 56.     out_data_vld <= r_data_vld;
 57.  
 58.     process(in_rst, in_clk)
 59.     begin
 60.         if in_rst = '1' then
 61.             r_Cntrl <= IDLE;
 62.             r_data_in <= (others => '0');
 63.             r_res <= (others => '0');
 64.             r_bit <= conv_std_logic_vector(2**(c_DATA_WIDTH - 2), c_DATA_WIDTH);
 65.             r_data_vld <= '0';
 66.         elsif rising_edge(in_clk) then
 67.             r_data_vld <= '0';
 68.             case r_Cntrl is
 69.                 when IDLE =>                   
 70.                     r_res <= (others => '0');
 71.                     r_bit <= conv_std_logic_vector(2**(c_DATA_WIDTH - 2), c_DATA_WIDTH);
 72.                     if in_data_vld = '1' then
 73.                         r_data_in <= f_DATA_CNTRL(c_DATA_WIDTH, DATA_WIDTH, in_data);
 74.                         r_Cntrl <= SHIFT_BIT;
 75.                     end if;
 76.                    
 77.                 when SHIFT_BIT =>
 78.                     if r_bit > r_data_in then
 79.                         r_bit <= "00" & r_bit(r_bit'high downto 2);                    
 80.                     else
 81.                         r_Cntrl <= CHK_DATA;
 82.                     end if;
 83.                    
 84.                 when CHK_DATA =>
 85.                     if r_bit /= 0 then
 86.                         if r_data_in >= (r_res + r_bit) then
 87.                             r_data_in <= r_data_in - (r_res + r_bit) ;
 88.                             r_res <= ('0' & r_res(r_res'high downto 1)) + r_bit;
 89.                         else
 90.                             r_res <= '0' & r_res(r_res'high downto 1);                             
 91.                         end if;    
 92.                         r_bit <= "00" & r_bit(r_bit'high downto 2);                        
 93.                     else
 94.                         r_data_vld <= '1';
 95.                         r_Cntrl <= DONE;
 96.                     end if;
 97.                 when others => NULL;
 98.             end case;
 99.            
 100.         end if;
 101.     end process;
 102.  
 103.  
 104. end Behavioral;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.