VHDL ile Değişinti (Variance) Hesaplama

Verilen bir dizinin değişintisinin (varyansının) hesaplanması Denkelm (1)’de gösterilmiştir. Denklem (1)’de X diziyi, µ dizinin ortalama değerini, N dizi boyunu ve σ2 değişinti değerini göstermektedir. Denklem (1)’de verilen denklemlerde öncelikle dizinin ortalama değerinin hesaplanması gerekmektedir.

denk1-1-300x128

Denklem (2)’de varyans hesaplama için kullanılabilecek farklı bir hesaplama yöntemi gösterilmiştir. Denklem 2’de dizi içerisinde bulunan sayıların karelerinin toplamının ortalamasından, dizinin ortalama değerinin karesi çıkartılarak varyans değeri hesaplanmaktadır.

denk2-300x115

Aşağıda verilen şekilde 1’den 20’ye kadar olan sayıların 10’luk bir diziye sırasıyla yazılması ile elde edilen değişinti sonuçlarının hesaplanmasına ilişkin benzetim sonucu gösterilmiştir. Benzetim sonucu verileri sayfanın sonunda verilen MATLAB kodu ile doğrulanmıştır.

Değişinti hesaplama işlemlerini gerçekleştirilen variance.vhd VHDL kodu kullanulmıştır. Kod içerisinde tanımlı moving_sum alt devresi blog mevctut olan VHDL ile Kayan Toplayıcı (Moving Sum) Tasarımı yazısında bulabilirsiniz.

tb_vairance-300x80

Aşağıda benzetim yapılabilemsini sağlayan sınama kodu verilmiştir.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity tb_variance is
 7. end tb_variance;
 8.  
 9. architecture Behavioral of tb_variance is
 10.     component variance
 11.     Generic(
 12.         DATA_WIDTH : integer := 12;
 13.         SUM_SIZE : integer := 10
 14.     );
 15.     Port (
 16.         in_clk : in std_logic;
 17.         in_rst : in std_logic;
 18.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 19.         in_data_vld : in std_logic;
 20.         out_data : out std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 21.         out_data_vld : out std_logic
 22.     );
 23.     end component;
 24.    
 25.     constant DATA_WIDTH : integer := 12;
 26.     constant SUM_SIZE : integer := 10;
 27.     constant CLK_PERIOD : time := 1 us;
 28.    
 29.     signal in_clk : std_logic;
 30.     signal in_data : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 31.     signal in_data_vld : std_logic;
 32.     signal r_variance : std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 33.    
 34.    
 35. begin
 36.  
 37.  
 38.     process
 39.     begin
 40.         in_clk <= '1';
 41.         wait for CLK_PERIOD / 2;
 42.         in_clk <= '0';
 43.         wait for CLK_PERIOD / 2;
 44.     end process;
 45.    
 46.     process
 47.     begin
 48.         in_data_vld <= '0';
 49.         wait for  9 * CLK_PERIOD;
 50.         if in_data = 20 then
 51.             in_data <= conv_std_logic_vector(1, DATA_WIDTH);
 52.         else
 53.             in_data <= in_data + 1;
 54.         end if;
 55.         in_data_vld <= '1';
 56.         wait for  CLK_PERIOD;
 57.     end process;
 58.    
 59.     variance_map : variance
 60.         Generic map(
 61.             DATA_WIDTH => DATA_WIDTH,
 62.             SUM_SIZE => SUM_SIZE
 63.         )
 64.         Port map(
 65.             in_clk => in_clk,
 66.             in_rst => '0',
 67.             in_data => in_data,
 68.             in_data_vld => in_data_vld,
 69.             out_data => r_variance,
 70.             out_data_vld => open
 71.     );
 72.  
 73. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity variance is
 7.     Generic(
 8.         DATA_WIDTH : integer := 12;
 9.         SUM_SIZE : integer := 10
 10.     );
 11.     Port (
 12.         in_clk : in std_logic;
 13.         in_rst : in std_logic;
 14.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 15.         in_data_vld : in std_logic;
 16.         out_data : out std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 17.         out_data_vld : out std_logic
 18.     );
 19. end variance;
 20.  
 21. architecture Behavioral of variance is
 22.  
 23.     component moving_sum
 24.     Generic(
 25.         DATA_WIDTH : integer := 12;
 26.         SUM_SIZE : integer := 10
 27.     );
 28.     Port (
 29.         in_clk : in std_logic;
 30.         in_rst : in std_logic;
 31.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 32.         in_data_vld : in std_logic;
 33.         out_sum_value : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 34.         out_sum_value_vld : out std_logic
 35.     );
 36.     end component;
 37.    
 38.     component integer_divider
 39.     Generic(
 40.         DATA_WIDTH : integer := 12;
 41.         DIV_PARAM : integer := 10
 42.     );
 43.     Port (
 44.         in_clk : in std_logic;
 45.         in_rst : in std_logic;
 46.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 47.         in_data_vld : in std_logic;
 48.         out_data : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 49.         out_data_vld : out std_logic
 50.     ); 
 51.     end component;
 52.    
 53.     component integer_multiplier
 54.     Generic(
 55.         DATA_WIDTH : integer := 12
 56.     );
 57.     Port (
 58.         in_clk : in std_logic;
 59.         in_rst : in std_logic;
 60.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 61.         in_data_vld : in std_logic;
 62.         out_data : out std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 63.         out_data_vld : out std_logic
 64.     );
 65.     end component;
 66.    
 67.     signal r_data : std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 68.     signal r_data_vld : std_logic;
 69.     --
 70.     signal r_ex : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 71.     signal r_ex_vld : std_logic;
 72.     signal r_ex_mean : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 73.     signal r_ex_mean_vld : std_logic;
 74.     signal r_ex2 : std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 75.     signal r_ex2_vld : std_logic;      
 76.     --
 77.     signal r_e2x : std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 78.     signal r_e2x_vld : std_logic;
 79.     signal r_e2x_mean : std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 80.     signal r_e2x_mean_vld : std_logic;
 81.     signal r_e2x_mean_dly : std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 82.     signal r_e2x_mean_dly_vld : std_logic;
 83.    
 84. begin
 85.  
 86.     out_data <= r_data;
 87.     out_data_vld <= r_data_vld;
 88.    
 89.     process(in_clk, in_rst)
 90.     begin
 91.         if in_rst = '1' then
 92.             r_data <= (others => '0');
 93.             r_data_vld <= '0';
 94.         elsif rising_edge(in_clk) then 
 95.             r_data_vld <= '0';
 96.             if r_ex2_vld = '1' then
 97.                 r_data <= r_e2x_mean_dly - r_ex2;
 98.                 r_data_vld <= '1';
 99.             end if;
 100.         end if;
 101.     end process;
 102.  
 103. ---
 104.     ex_sum_map : moving_sum
 105.         Generic map(
 106.             DATA_WIDTH => DATA_WIDTH,
 107.             SUM_SIZE => SUM_SIZE
 108.         )
 109.         Port map (
 110.             in_clk => in_clk,
 111.             in_rst => in_rst,
 112.             in_data => in_data,
 113.             in_data_vld => in_data_vld,
 114.             out_sum_value => r_ex,
 115.             out_sum_value_vld => r_ex_vld
 116.         ); 
 117.        
 118.     ex_divider_map : integer_divider
 119.         Generic map(
 120.             DATA_WIDTH => DATA_WIDTH,
 121.             DIV_PARAM => SUM_SIZE
 122.         )
 123.         Port map (
 124.             in_clk => in_clk,
 125.             in_rst => in_rst,
 126.             in_data => r_ex,
 127.             in_data_vld => r_ex_vld,
 128.             out_data => r_ex_mean,
 129.             out_data_vld => r_ex_mean_vld
 130.         );     
 131.    
 132.     ex_multiplier_map : integer_multiplier
 133.         Generic map(
 134.             DATA_WIDTH => DATA_WIDTH
 135.         )
 136.         Port map(
 137.             in_clk => in_clk,
 138.             in_rst => in_rst,
 139.             in_data => r_ex_mean,
 140.             in_data_vld => r_ex_mean_vld,
 141.             out_data => r_ex2,
 142.             out_data_vld => r_ex2_vld
 143.         );
 144.        
 145. ----------------------     
 146.     e2x_sum_map : moving_sum
 147.         Generic map(
 148.             DATA_WIDTH => 2* DATA_WIDTH,
 149.             SUM_SIZE => SUM_SIZE
 150.         )
 151.         Port map (
 152.             in_clk => in_clk,
 153.             in_rst => in_rst,
 154.             in_data => in_data * in_data,
 155.             in_data_vld => in_data_vld,
 156.             out_sum_value => r_e2x,
 157.             out_sum_value_vld => r_e2x_vld
 158.         ); 
 159.        
 160.     e2x_divider_map : integer_divider
 161.         Generic map(
 162.             DATA_WIDTH => 2 * DATA_WIDTH,
 163.             DIV_PARAM => SUM_SIZE
 164.         )
 165.         Port map (
 166.             in_clk => in_clk,
 167.             in_rst => in_rst,
 168.             in_data => r_e2x,
 169.             in_data_vld => r_e2x_vld,
 170.             out_data => r_e2x_mean,
 171.             out_data_vld => r_e2x_mean_vld
 172.         );     
 173.  
 174.     process(in_clk, in_rst)
 175.     begin
 176.         if in_rst = '1' then
 177.             r_e2x_mean_dly <= (others => '0');
 178.             r_e2x_mean_dly_vld <= '0';
 179.         elsif rising_edge(in_clk) then
 180.             r_e2x_mean_dly_vld <= '0';
 181.             if r_e2x_mean_vld = '1' then
 182.                 r_e2x_mean_dly <= r_e2x_mean;
 183.                 r_e2x_mean_dly_vld <= '1';
 184.             end if;
 185.         end if;
 186.     end process;       
 187.        
 188. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity integer_divider is
 7.     Generic(
 8.         DATA_WIDTH : integer := 12;
 9.         DIV_PARAM : integer := 10
 10.     );
 11.     Port (
 12.         in_clk : in std_logic;
 13.         in_rst : in std_logic;
 14.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 15.         in_data_vld : in std_logic;
 16.         out_data : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 17.         out_data_vld : out std_logic
 18.     );
 19. end integer_divider;
 20.  
 21. architecture Behavioral of integer_divider is
 22.  
 23.     signal r_data : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 24.     signal r_data_vld : std_logic := '0';
 25.    
 26.     function f_Int_Divider (in_data : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0); DIV_PARAM : integer ) return std_logic_vector is
 27.     begin
 28.         return conv_std_logic_vector((conv_integer(in_data) / DIV_PARAM), DATA_WIDTH);
 29.     end f_Int_Divider;
 30.  
 31. begin
 32.  
 33.     out_data <= r_data;
 34.     out_data_vld <= r_data_vld;
 35.    
 36.     process(in_clk, in_rst)    
 37.     begin
 38.         if in_rst = '1' then
 39.             r_data <= (others => '0');
 40.             r_data_vld <= '0';
 41.         elsif rising_edge(in_clk) then
 42.             r_data_vld <= '0';
 43.             if in_data_vld = '1' then
 44.                 r_data <= f_Int_Divider(in_data, DIV_PARAM);
 45.                 r_data_vld <= '1';
 46.             end if;
 47.         end if;
 48.     end process;
 49.  
 50. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity integer_multiplier is
 7.     Generic(
 8.         DATA_WIDTH : integer := 12
 9.     );
 10.     Port (
 11.         in_clk : in std_logic;
 12.         in_rst : in std_logic;
 13.         in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 14.         in_data_vld : in std_logic;
 15.         out_data : out std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 16.         out_data_vld : out std_logic
 17.     );
 18. end integer_multiplier;
 19.  
 20. architecture Behavioral of integer_multiplier is
 21.  
 22.     signal r_data : std_logic_vector(2 * DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 23.     signal r_data_vld : std_logic := '0';
 24.  
 25. begin
 26.  
 27.     out_data <= r_data;
 28.     out_data_vld <= r_data_vld;
 29.    
 30.     process(in_clk, in_rst)    
 31.     begin
 32.         if in_rst = '1' then
 33.             r_data <= (others => '0');
 34.             r_data_vld <= '0';
 35.         elsif rising_edge(in_clk) then
 36.             r_data_vld <= '0';
 37.             if in_data_vld = '1' then
 38.                 r_data <= in_data * in_data;
 39.                 r_data_vld <= '1';
 40.             end if;
 41.         end if;
 42.     end process;
 43.  
 44.  
 45. end Behavioral;

Aşağıda sınama kodlarının doğruluk kontrolünün yapıldığı MATLAB kodu verilmiştir.

 1.  
 2. Buffer_length = 10;
 3. Buffer = zeros(1, Buffer_length);
 4.  
 5. for n_j = 0 : 1
 6.     for n_i = 1 : 20
 7.         Buffer(1 : Buffer_length - 1) = Buffer(2 : Buffer_length);
 8.         Buffer(Buffer_length) = n_i;
 9.         Var(n_j * 20 + n_i) = fix(sum(Buffer.^2) / Buffer_length) - ...
 10.                    fix(sum(Buffer) / Buffer_length)^2;
 11.     end
 12. end
Latest Comments
 1. Hasan Feyzi

  4 vhdl kodunu tek bi projede nasıl çalıştırabilirim?

  • Mehmet Ali Çavuşlu

   Port map yapısını kullanarak yapabilirsin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.