Dijital Saat Uygulamasının Nexys 4 Kartı Üzerinde Gerçeklenmesi

Aşağıda ayarlanabilir dijital saat uygulamasının Nexys 4 kartı üzerinde gerçeklenmesine ait kodlar ve videolar gösterilmiştir. digital_clock.vhd dosyası saat kontrol işlemlerinin yapıldığı ana modüldür. Saniye ve dakika ayarları için min_sec_digit_cntrl.vhd  modülü tasarlanmıştır. Saat ayarları için ise hour_digit_cntrl.vhd modülü tasarlanmıştır.

Digital Saat tasarımında her bir birimin ayarlanabilmesi sağlanmıştır. Saatin çalışmasına ilişkin video aşağıdadır.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity digital_clock is
 7.     generic(
 8.         SYS_FREQ : integer := 100_000_000
 9.     );
 10.     Port(
 11.         in_clk : in std_logic;
 12.         in_rst : in std_logic;
 13.         in_set : in std_logic;
 14.         in_chng_seg : in std_logic;
 15.         in_inc : in std_logic;
 16.         out_seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
 17.         out_seg_leds : out std_logic_vector(7 downto 0)          
 18.     );
 19. end digital_clock;
 20.  
 21. architecture Behavioral of digital_clock is
 22.  
 23.  
 24.     component hour_digit_cntrl
 25.     Port (
 26.         in_clk : in std_logic;
 27.         in_rst : in std_logic;
 28.         in_pulse : in std_logic;
 29.         in_inc_right : in std_logic;
 30.         in_inc_left : in std_logic;
 31.         out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 32.         out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
 33.     );
 34.     end component;
 35.    
 36.     component min_sec_digit_cntrl
 37.     Generic(
 38.         DIGIT_SIZE : integer := 10
 39.     );
 40.     Port (
 41.         in_clk : in std_logic;
 42.         in_rst : in std_logic;
 43.         in_pulse : in std_logic;
 44.         in_inc : in std_logic;
 45.         out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 46.         out_pulse : out std_logic      
 47.     ); 
 48.     end component;
 49.    
 50.     component bcd2seven_segment
 51.     Port (
 52.         in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 53.         out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 54.     );
 55.     end component;
 56.    
 57.     component pulse_generator
 58.     generic(
 59.         FREQ : integer := 100_000_000
 60.     );
 61.     Port (
 62.         in_clk : in std_logic;
 63.         in_rst : in std_logic;
 64.         out_sec_pulse : out std_logic
 65.     );
 66.     end component;
 67.    
 68.     type t_Time_Digits is array (0 to 5) of std_logic_vector(3 downto 0);
 69.     signal r_Time_Digits : t_Time_Digits := (others=>(others => '0'));
 70.    
 71.     signal r_bcd : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 72.     signal r_seg_leds : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 73.     signal r_seg : std_logic_vector(5 downto 0) := "011111";
 74.     signal r_seg_cnt : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
 75.     signal r_seg_pulse : std_logic := '0';
 76.     --
 77.     signal r_sec_pulse : std_logic := '0';
 78.     signal r_sec_right_pulse : std_logic := '0';
 79.     signal r_sec_left_pulse : std_logic := '0';
 80.     signal r_min_right_pulse : std_logic := '0';
 81.     signal r_min_left_pulse : std_logic := '0';
 82.     --
 83.     signal r_set : std_logic := '0';
 84.     signal r_set_chk : std_logic_vector(5 downto 0) := "011111";
 85.     signal r_set_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 86.     signal r_set_cnt : integer := 0;
 87.     signal r_set_stts : std_logic := '0';
 88.    
 89.    
 90.     signal r_chng_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 91.     signal r_set_seg : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 92.    
 93.     signal r_inc_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 94.     signal r_inc_seg : std_logic_vector(5 downto 0) := (others=> '0');
 95.    
 96.     function f_set_shift(r_seg : std_logic_vector(5 downto 0) ; r_set_stts : std_logic; r_set_seg : std_logic_vector(2 downto 0) ) return std_logic_vector is
 97.         variable v_seg : std_logic_vector(5 downto 0);
 98.     begin
 99.         v_seg := r_seg;
 100.         if v_seg(conv_integer(r_set_seg)) = '0' then
 101.             v_seg(conv_integer(r_set_seg)) := r_set_stts;
 102.         end if;
 103.         return ("11" & v_seg);
 104.     end f_set_shift;
 105.  
 106. begin
 107.  
 108.     out_seg_leds <= r_seg_leds;
 109.     out_seg <= f_set_shift(r_seg, r_set_stts, r_set_seg);
 110.    
 111.     process(in_clk, in_rst)
 112.     begin
 113.         if in_rst = '1' then
 114.             r_set_cnt <= 0;
 115.             r_set_stts <= '0';
 116.         elsif rising_edge(in_clk) then
 117.             if r_set = '1' then
 118.                 if r_set_cnt = (SYS_FREQ / 2) - 1 then
 119.                     r_set_cnt <= 0;
 120.                     r_set_stts <= not r_set_stts;
 121.                 else
 122.                     r_set_cnt <= r_set_cnt + 1;
 123.                 end if;
 124.             else
 125.                 r_set_cnt <= 0;
 126.                 r_set_stts <= '0';
 127.             end if;
 128.         end if;
 129.     end process;
 130.    
 131.     process(in_clk, in_rst)
 132.     begin
 133.         if in_rst = '1' then
 134.             r_inc_seg <= (others => '0');
 135.         elsif rising_edge(in_clk) then
 136.             r_inc_seg <= (others => '0');
 137.             if r_inc_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 138.                 r_inc_seg(5 - conv_integer(r_set_seg)) <= '1';
 139.             end if;            
 140.         end if;
 141.     end process;       
 142.        
 143.     process(in_clk, in_rst)
 144.     begin
 145.         if in_rst = '1' then           
 146.             r_inc_cntrl <= (others=> '0');
 147.         elsif rising_edge(in_clk) then
 148.             r_inc_cntrl <= r_inc_cntrl(1 downto 0) &  in_inc;
 149.         end if;
 150.     end process;
 151.    
 152.     process(in_clk, in_rst)
 153.     begin
 154.         if in_rst = '1' then
 155.             r_seg <= "011111";
 156.             r_set_chk <= "111111"; 
 157.         elsif rising_edge(in_clk) then
 158.             if r_seg_pulse = '1' then
 159.                 r_seg <= r_seg(4 downto 0) & r_seg(5);
 160.  
 161.             end if;        
 162.         end if;
 163.     end process;
 164.  
 165.     process(in_clk, in_rst)
 166.     begin
 167.         if in_rst = '1' then
 168.             r_set_seg <= (others => '0');
 169.         elsif rising_edge(in_clk) then
 170.             if r_chng_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 171.                 if r_set_seg = 5 then
 172.                     r_set_seg <= (others => '0');
 173.                 else
 174.                     r_set_seg <= r_set_seg + 1;
 175.                 end if;
 176.             end if;            
 177.         end if;
 178.     end process;       
 179.        
 180.     process(in_clk, in_rst)
 181.     begin
 182.         if in_rst = '1' then           
 183.             r_chng_cntrl <= (others=> '0');
 184.         elsif rising_edge(in_clk) then
 185.             r_chng_cntrl <= r_chng_cntrl(1 downto 0) &  in_chng_seg;
 186.         end if;
 187.     end process;   
 188.    
 189.     process(in_clk, in_rst)
 190.     begin
 191.         if in_rst = '1' then
 192.             r_seg_cnt <= (others => '0');
 193.             r_bcd <= (others => '0');
 194.                
 195.         elsif rising_edge(in_clk) then
 196.             if r_seg_pulse = '1' then
 197.                 r_bcd <= r_Time_Digits(5 - conv_integer(r_seg_cnt));
 198.                 if r_seg_cnt = 5 then
 199.                     r_seg_cnt <= (others => '0');
 200.                 else
 201.                     r_seg_cnt <= r_seg_cnt + 1;
 202.                 end if;
 203.             end if;        
 204.         end if;
 205.     end process;
 206.    
 207.     process(in_clk, in_rst)
 208.     begin
 209.         if in_rst = '1' then
 210.             r_set <= '0';
 211.         elsif rising_edge(in_clk) then
 212.             if r_set_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 213.                 r_set <= not r_set;
 214.             end if;            
 215.         end if;
 216.     end process;       
 217.        
 218.     process(in_clk, in_rst)
 219.     begin
 220.         if in_rst = '1' then           
 221.             r_set_cntrl <= (others=> '0');
 222.         elsif rising_edge(in_clk) then
 223.             r_set_cntrl <= r_set_cntrl(1 downto 0) &  in_set;
 224.         end if;
 225.     end process;   
 226.    
 227.    
 228.     bcd2seven_segment_map : bcd2seven_segment
 229.     Port  map(
 230.         in_bcd => r_bcd,
 231.         out_seven_segment => r_seg_leds
 232.     );
 233.  
 234.     hour_digit_cntrl_map : hour_digit_cntrl
 235.     Port map (
 236.         in_clk => in_clk,
 237.         in_rst => in_rst,
 238.         in_pulse => r_min_left_pulse,
 239.         in_inc_right => r_inc_seg(1),
 240.         in_inc_left => r_inc_seg(0),
 241.         out_right_digit => r_Time_Digits(1),
 242.         out_left_digit => r_Time_Digits(0)
 243.     );
 244.    
 245.     min_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 246.     Generic map(
 247.         DIGIT_SIZE => 6
 248.     )
 249.     Port map(
 250.         in_clk => in_clk,
 251.         in_rst => in_rst,
 252.         in_pulse => r_min_right_pulse,
 253.         in_inc => r_inc_seg(2),
 254.         out_digit => r_Time_Digits(2),
 255.         out_pulse => r_min_left_pulse
 256.     ); 
 257.  
 258.     min_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 259.     Generic map(
 260.         DIGIT_SIZE => 10
 261.     )
 262.     Port map(
 263.         in_clk => in_clk,
 264.         in_rst => in_rst,
 265.         in_pulse => r_sec_left_pulse,
 266.         in_inc => r_inc_seg(3),
 267.         out_digit => r_Time_Digits(3),
 268.         out_pulse => r_min_right_pulse
 269.     ); 
 270.  
 271.     sec_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 272.     Generic map(
 273.         DIGIT_SIZE => 6
 274.     )
 275.     Port map(
 276.         in_clk => in_clk,
 277.         in_rst => in_rst,
 278.         in_pulse => r_sec_right_pulse,
 279.         in_inc => r_inc_seg(4),
 280.         out_digit => r_Time_Digits(4),
 281.         out_pulse => r_sec_left_pulse
 282.     ); 
 283.  
 284.     sec_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 285.     Generic map(
 286.         DIGIT_SIZE => 10
 287.     )
 288.     Port map(
 289.         in_clk => in_clk,
 290.         in_rst => in_rst,
 291.         in_pulse => r_sec_pulse,
 292.         in_inc => r_inc_seg(5),
 293.         out_digit => r_Time_Digits(5),
 294.         out_pulse => r_sec_right_pulse
 295.     ); 
 296.    
 297.     seg_pulse_map : pulse_generator
 298.     generic map(
 299.         FREQ => 10_000
 300.     )
 301.     Port map (
 302.         in_clk => in_clk,
 303.         in_rst => in_rst,
 304.         out_sec_pulse => r_seg_pulse
 305.     ); 
 306.    
 307.     one_second_pulse_map : pulse_generator
 308.     generic map(
 309.         FREQ => SYS_FREQ
 310.     )
 311.     Port map (
 312.         in_clk => in_clk,
 313.         in_rst => in_rst,
 314.         out_sec_pulse => r_sec_pulse
 315.     );
 316.  
 317. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity pulse_generator is
 5.     generic(
 6.         FREQ : integer := 100_000_000
 7.     );
 8.     Port (
 9.         in_clk : in std_logic;
 10.         in_rst : in std_logic;
 11.         out_sec_pulse : out std_logic
 12.     );
 13. end pulse_generator;
 14.  
 15. architecture Behavioral of pulse_generator is
 16.  
 17.     signal r_sec_pulse : std_logic := '0';
 18.     signal r_cnt : integer := 0;
 19.    
 20. begin
 21.  
 22.     out_sec_pulse <= r_sec_pulse;
 23.  
 24.     process(in_clk, in_rst)
 25.     begin
 26.         if in_rst = '1' then
 27.             r_cnt<= 0;
 28.             r_sec_pulse <= '0';
 29.            
 30.         elsif rising_edge(in_clk) then
 31.             if r_cnt = FREQ - 1 then
 32.                 r_sec_pulse <= '1';
 33.                 r_cnt<= 0;
 34.             else
 35.                 r_sec_pulse <= '0';
 36.                 r_cnt <= r_cnt + 1;        
 37.             end if;
 38.            
 39.         end if;
 40.     end process;
 41.  
 42. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity min_sec_digit_cntrl is
 7.     Generic(
 8.         DIGIT_SIZE : integer := 10
 9.     );
 10.     Port (
 11.         in_clk : in std_logic;
 12.         in_rst : in std_logic;
 13.         in_pulse : in std_logic;
 14.         in_inc : in std_logic;
 15.         out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 16.         out_pulse : out std_logic  
 17.     );
 18. end min_sec_digit_cntrl;
 19.  
 20. architecture Behavioral of min_sec_digit_cntrl is
 21.  
 22.     signal r_digit : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 23.     signal r_pulse : std_logic := '0';
 24.  
 25. begin
 26.  
 27.     out_digit <= r_digit;
 28.     out_pulse <= r_pulse;
 29.    
 30.     process(in_clk, in_rst)
 31.     begin
 32.         if in_rst = '1' then
 33.             r_digit <= (others => '0');
 34.             r_pulse <= '0';
 35.         elsif rising_edge(in_clk) then
 36.             r_pulse <= '0';
 37.             if in_pulse = '1' then
 38.                 if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 39.                     r_pulse <= '1';
 40.                     r_digit <= (others => '0');
 41.                 else
 42.                     r_digit <= r_digit + 1;
 43.                 end if;                            
 44.             end if;
 45.            
 46.             if in_inc = '1' then
 47.                 if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 48.                     r_digit <= (others => '0');
 49.                 else
 50.                     r_digit <= r_digit + 1;
 51.                 end if;
 52.             end if;
 53.         end if;
 54.     end process;
 55.  
 56. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity hour_digit_cntrl is
 7.     Port (
 8.         in_clk : in std_logic;
 9.         in_rst : in std_logic;
 10.         in_pulse : in std_logic;
 11.         in_inc_right : in std_logic;
 12.         in_inc_left : in std_logic;
 13.         out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 14.         out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
 15.     );
 16. end hour_digit_cntrl;
 17.  
 18. architecture Behavioral of hour_digit_cntrl is
 19.  
 20.     signal r_right_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
 21.     signal r_left_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
 22.  
 23. begin
 24.    
 25.     out_right_digit <= r_right_digit;
 26.     out_left_digit <= r_left_digit;
 27.  
 28.     process(in_clk, in_rst)
 29.     begin
 30.         if in_rst = '1' then
 31.             r_right_digit <= (others => '0');
 32.             r_left_digit <= (others => '0');
 33.         elsif rising_edge(in_clk) then
 34.             if in_pulse = '1' then
 35.                 if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or
 36.                     (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then      
 37.                     r_right_digit <= (others => '0');
 38.                     if r_left_digit = 2 then
 39.                         r_left_digit <= (others => '0');
 40.                     else
 41.                         r_left_digit <= r_left_digit + 1;
 42.                     end if;
 43.                 else
 44.                     r_right_digit <= r_right_digit + 1;
 45.                 end if;                            
 46.             end if;
 47.            
 48.             if in_inc_right = '1' then
 49.                 if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or
 50.                     (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then      
 51.                     r_right_digit <= (others => '0');
 52.                 else
 53.                     r_right_digit <= r_right_digit + 1;
 54.                 end if;
 55.             end if;
 56.            
 57.             if in_inc_left = '1' then
 58.                 if r_left_digit = 2 then
 59.                     r_left_digit <= (others => '0');
 60.                 else
 61.                     r_left_digit <= r_left_digit + 1;
 62.                 end if;
 63.             end if;
 64.         end if;
 65.     end process;
 66.  
 67.  
 68. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity bcd2seven_segment is
 5.     Port (
 6.         in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 7.         out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 8.     );
 9. end bcd2seven_segment;
 10.  
 11. architecture Behavioral of bcd2seven_segment is
 12.  
 13.     signal r_seven_segment : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 14.  
 15. begin
 16.  
 17.     out_seven_segment <= r_seven_segment;
 18.  
 19.     process(in_bcd)
 20.     begin
 21.         case in_bcd is
 22.             when "0000" =>
 23.                 r_seven_segment <= "10000001";
 24.             when "0001" =>
 25.                 r_seven_segment <= "11001111";             
 26.             when "0010" =>
 27.                 r_seven_segment <= "10010010";             
 28.             when "0011" =>
 29.                 r_seven_segment <= "10000110";             
 30.             when "0100" =>
 31.                 r_seven_segment <= "11001100";             
 32.             when "0101" =>
 33.                 r_seven_segment <= "10100100";
 34.             when "0110" =>
 35.                 r_seven_segment <= "10100000";
 36.             when "0111" =>
 37.                 r_seven_segment <= "10001111";
 38.             when "1000" =>
 39.                 r_seven_segment <= "10000000";
 40.             when "1001" =>
 41.                 r_seven_segment <= "10000100";
 42.             when others =>
 43.                 r_seven_segment <= "00000000";         
 44.         end case;
 45.     end process;
 46.  
 47.  
 48. end Behavioral;
 1. set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports in_clk]
 2. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_clk]
 3.  
 4. set_property PACKAGE_PIN F15 [get_ports in_rst]
 5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_rst]
 6.  
 7. set_property PACKAGE_PIN M1 [get_ports {out_seg[7]}]
 8. set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports {out_seg[6]}]
 9. set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {out_seg[5]}]
 10. set_property PACKAGE_PIN N2 [get_ports {out_seg[4]}]
 11. set_property PACKAGE_PIN N5 [get_ports {out_seg[3]}]
 12. set_property PACKAGE_PIN M3 [get_ports {out_seg[2]}]
 13. set_property PACKAGE_PIN M6 [get_ports {out_seg[1]}]
 14. set_property PACKAGE_PIN N6 [get_ports {out_seg[0]}]
 15.  
 16. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[7]}]
 17. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[6]}]
 18. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[5]}]
 19. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[4]}]
 20. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[3]}]
 21. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[2]}]
 22. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[1]}]
 23. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[0]}]
 24.  
 25.  
 26. set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports {out_seg_leds[7]}]
 27. set_property PACKAGE_PIN L3 [get_ports {out_seg_leds[6]}]
 28. set_property PACKAGE_PIN N1 [get_ports {out_seg_leds[5]}]
 29. set_property PACKAGE_PIN L5 [get_ports {out_seg_leds[4]}]
 30. set_property PACKAGE_PIN L4 [get_ports {out_seg_leds[3]}]
 31. set_property PACKAGE_PIN K3 [get_ports {out_seg_leds[2]}]
 32. set_property PACKAGE_PIN M2 [get_ports {out_seg_leds[1]}]
 33. set_property PACKAGE_PIN L6 [get_ports {out_seg_leds[0]}]
 34.  
 35. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[7]}]
 36. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[6]}]
 37. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[5]}]
 38. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[4]}]
 39. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[3]}]
 40. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[2]}]
 41. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[1]}]
 42. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[0]}]
 43.  
 44.  
 45. set_property PACKAGE_PIN E16 [get_ports in_set]
 46. set_property PACKAGE_PIN R10 [get_ports in_inc]
 47. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_inc]
 48. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_set]
 49.  
 50. set_property PACKAGE_PIN V10 [get_ports in_chng_seg]
 51. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_chng_seg]
Latest Comments
 1. Rusen

  Helal m ali istersen yapamayacagin birsey yok.