Dijital Kronometre Uygulamasının Nexys 4 Kartı Üzerinde Gerçeklenmesi

Aşağıda ayarlanabilir dijital koronometre uygulamasının Nexys 4 kartı üzerinde gerçeklenmesine ait kodlar ve videolar gösterilmiştir. kronometre.vhd dosyası saat kontrol işlemlerinin yapıldığı ana modüldür. Saniye ve dakika ayarları için min_sec_digit_cntrl.vhd  modülü tasarlanmıştır. Saat ayarları için ise hour_digit_cntrl.vhd modülü tasarlanmıştır.

Digital Kronometre tasarımında durdurma ve resetleme özelliği sağlanmıştır. Kronometrenin çalışmasına ilişkin video aşağıdadır.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity kronometre is
 7.     generic(
 8.     SYS_FREQ : integer := 100_000_000
 9.     );
 10.     Port(
 11.         in_clk : in std_logic;
 12.         in_rst : in std_logic;
 13.         in_strt_stp : in std_logic;
 14.         out_seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
 15.         out_seg_leds : out std_logic_vector(7 downto 0)          
 16.     );
 17. end kronometre;
 18.  
 19. architecture Behavioral of kronometre is
 20.  
 21.     component hour_digit_cntrl
 22.     Port (
 23.         in_clk : in std_logic;
 24.         in_rst : in std_logic;
 25.         in_pulse : in std_logic;
 26.         in_inc_right : in std_logic;
 27.         in_inc_left : in std_logic;
 28.         out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 29.         out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
 30.     );
 31.     end component;
 32.    
 33.     component min_sec_digit_cntrl
 34.     Generic(
 35.         DIGIT_SIZE : integer := 10
 36.     );
 37.     Port (
 38.         in_clk : in std_logic;
 39.         in_rst : in std_logic;
 40.         in_pulse : in std_logic;
 41.         in_inc : in std_logic;
 42.         out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 43.         out_pulse : out std_logic      
 44.     ); 
 45.     end component;
 46.    
 47.     component bcd2seven_segment
 48.     Port (
 49.         in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 50.         out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 51.     );
 52.     end component;
 53.    
 54.  
 55.     component pulse_generator
 56.     generic(
 57.         FREQ : integer := 100_000_000
 58.     );
 59.     Port (
 60.         in_clk : in std_logic;
 61.         in_rst : in std_logic;
 62.         in_en : in std_logic;
 63.         out_pulse : out std_logic
 64.     );
 65.     end component;
 66.  
 67.     component buton_push
 68.     Port (
 69.         in_clk : in std_logic;
 70.         in_rst : in std_logic;
 71.         in_buton : in std_logic;
 72.         out_btn_pulse : out std_logic
 73.     ); 
 74.     end component;
 75.    
 76.  
 77.     type t_Time_Digits is array (0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);
 78.     signal r_Time_Digits : t_Time_Digits := (others=>(others => '0'));
 79.    
 80.     signal r_bcd : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 81.     signal r_seg_leds : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 82.     signal r_seg : std_logic_vector(7 downto 0) := "01111111";
 83.     signal r_seg_cnt : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
 84.     signal r_seg_pulse : std_logic := '0';
 85.  
 86.    
 87.     signal r_sec_pulse : std_logic := '0';
 88.     signal r_sec_10_pulse : std_logic := '0';
 89.     signal r_sec_100_pulse : std_logic := '0';
 90.      signal r_sec_right_pulse : std_logic := '0';
 91.      signal r_sec_left_pulse : std_logic := '0';
 92.      signal r_min_right_pulse : std_logic := '0';
 93.      signal r_min_left_pulse : std_logic := '0';   
 94.    
 95.     signal r_strt_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 96.     signal r_en : std_logic := '0';
 97.     signal r_strt_stp_puls : std_logic := '0';
 98.     signal r_rst_puls : std_logic := '0';
 99.    
 100.  
 101. begin
 102.  
 103.     out_seg_leds <= r_seg_leds;
 104.     out_seg <= r_seg;-- f_set_shift(r_seg, r_set_stts, r_set_seg);
 105.    
 106.    
 107.     -- hour_digit_cntrl_map : hour_digit_cntrl
 108.     -- Port map (
 109.         -- in_clk => in_clk,
 110.         -- in_rst => r_rst_puls,
 111.         -- in_pulse => r_min_left_pulse,
 112.         -- in_inc_right => '0',
 113.         -- in_inc_left => '0',
 114.         -- out_right_digit => r_Time_Digits(1),
 115.         -- out_left_digit => r_Time_Digits(0)
 116.     -- );          
 117.    
 118.        
 119.     min_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 120.     Generic map(
 121.         DIGIT_SIZE => 6
 122.     )
 123.     Port map(
 124.         in_clk => in_clk,
 125.         in_rst => r_rst_puls,
 126.         in_pulse => r_min_right_pulse,
 127.         in_inc => '0',
 128.         out_digit => r_Time_Digits(2),
 129.         out_pulse => r_min_left_pulse
 130.     ); 
 131.  
 132.     min_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 133.     Generic map(
 134.         DIGIT_SIZE => 10
 135.     )
 136.     Port map(
 137.         in_clk => in_clk,
 138.         in_rst => r_rst_puls,
 139.         in_pulse => r_sec_left_pulse,
 140.         in_inc => '0',
 141.         out_digit => r_Time_Digits(3),
 142.         out_pulse => r_min_right_pulse
 143.     ); 
 144.  
 145.    
 146.     sec_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 147.     Generic map(
 148.         DIGIT_SIZE => 6
 149.     )
 150.     Port map(
 151.         in_clk => in_clk,
 152.         in_rst => r_rst_puls,
 153.         in_pulse => r_sec_right_pulse,
 154.         in_inc => '0',
 155.         out_digit => r_Time_Digits(4),
 156.         out_pulse => r_sec_left_pulse
 157.     ); 
 158.  
 159.     sec_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 160.     Generic map(
 161.         DIGIT_SIZE => 10
 162.     )
 163.     Port map(
 164.         in_clk => in_clk,
 165.         in_rst => r_rst_puls,
 166.         in_pulse => r_sec_pulse,
 167.         in_inc => '0',
 168.         out_digit => r_Time_Digits(5),
 169.         out_pulse => r_sec_right_pulse
 170.     );     
 171.  
 172.    
 173.     sec_digit_10 : min_sec_digit_cntrl
 174.     Generic map(
 175.         DIGIT_SIZE => 10
 176.     )
 177.     Port map(
 178.         in_clk => in_clk,
 179.         in_rst => r_rst_puls,
 180.         in_pulse => r_sec_10_pulse,
 181.         in_inc => '0',
 182.         out_digit => r_Time_Digits(6),
 183.         out_pulse => r_sec_pulse
 184.     );     
 185.    
 186.     sec_digit_100 : min_sec_digit_cntrl
 187.     Generic map(
 188.         DIGIT_SIZE => 10
 189.     )
 190.     Port map(
 191.         in_clk => in_clk,
 192.         in_rst => r_rst_puls,
 193.         in_pulse => r_sec_100_pulse,
 194.         in_inc => '0',
 195.         out_digit => r_Time_Digits(7),
 196.         out_pulse => r_sec_10_pulse
 197.     ); 
 198.    
 199.    
 200.     second_100_pulse_map : pulse_generator
 201.     generic map(
 202.         FREQ => SYS_FREQ / 100
 203.     )
 204.     Port map (
 205.         in_clk => in_clk,
 206.         in_rst => r_rst_puls,
 207.         in_en => r_en,
 208.         out_pulse => r_sec_100_pulse
 209.     ); 
 210.    
 211.     -- Enable disable control
 212.    
 213.     process(in_clk, r_rst_puls)
 214.     begin
 215.         if r_rst_puls = '1' then
 216.             r_en <= '0';
 217.         elsif rising_edge(in_clk) then
 218.             if r_strt_stp_puls = '1' then
 219.                 r_en <= not r_en;
 220.             end if;            
 221.         end if;
 222.     end process;       
 223.    
 224.  
 225.     strt_stop_map : buton_push
 226.     port map(
 227.         in_clk => in_clk,
 228.         in_rst => r_rst_puls,
 229.         in_buton => in_strt_stp,
 230.         out_btn_pulse => r_strt_stp_puls
 231.     );
 232.  
 233.  
 234.     -- display control
 235.    
 236.     process(in_clk, r_rst_puls)
 237.     begin
 238.         if r_rst_puls = '1' then
 239.             r_seg_cnt <= (others => '0');
 240.             r_bcd <= (others => '0');
 241.                
 242.         elsif rising_edge(in_clk) then
 243.             if r_seg_pulse = '1' then
 244.                 r_bcd <= r_Time_Digits(7 - conv_integer(r_seg_cnt));
 245.                 if r_seg_cnt = 7 then
 246.                     r_seg_cnt <= (others => '0');
 247.                 else
 248.                     r_seg_cnt <= r_seg_cnt + 1;
 249.                 end if;
 250.             end if;        
 251.         end if;
 252.     end process;   
 253.  
 254.     bcd2seven_segment_map : bcd2seven_segment
 255.     Port  map(
 256.         in_bcd => r_bcd,
 257.         out_seven_segment => r_seg_leds
 258.     );
 259.    
 260.     process(in_clk, r_rst_puls)
 261.     begin
 262.         if r_rst_puls = '1' then
 263.             r_seg <= "01111111";
 264.  
 265.         elsif rising_edge(in_clk) then
 266.             if r_seg_pulse = '1' then
 267.                 r_seg <= r_seg(6 downto 0) & r_seg(7);
 268.  
 269.             end if;        
 270.         end if;
 271.     end process;   
 272.    
 273.     seg_pulse_map : pulse_generator
 274.     generic map(
 275.         FREQ => 10_000
 276.     )
 277.     Port map (
 278.         in_clk => in_clk,
 279.         in_rst => r_rst_puls,
 280.         in_en => '1',
 281.         out_pulse => r_seg_pulse
 282.     ); 
 283.  
 284.    
 285.     rst_contrl_map : buton_push
 286.     port map(
 287.         in_clk => in_clk,
 288.         in_rst => '0',
 289.         in_buton => in_rst,
 290.         out_btn_pulse => r_rst_puls
 291.     );
 292.  
 293. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity hour_digit_cntrl is
 7.     Port (
 8.         in_clk : in std_logic;
 9.         in_rst : in std_logic;
 10.         in_pulse : in std_logic;
 11.         in_inc_right : in std_logic;
 12.         in_inc_left : in std_logic;
 13.         out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 14.         out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
 15.     );
 16. end hour_digit_cntrl;
 17.  
 18. architecture Behavioral of hour_digit_cntrl is
 19.  
 20.     signal r_right_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
 21.     signal r_left_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
 22.  
 23. begin
 24.    
 25.     out_right_digit <= r_right_digit;
 26.     out_left_digit <= r_left_digit;
 27.  
 28.     process(in_clk, in_rst)
 29.     begin
 30.         if in_rst = '1' then
 31.             r_right_digit <= (others => '0');
 32.             r_left_digit <= (others => '0');
 33.         elsif rising_edge(in_clk) then
 34.             if in_pulse = '1' then
 35.                 if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or
 36.                     (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then      
 37.                     r_right_digit <= (others => '0');
 38.                     if r_left_digit = 2 then
 39.                         r_left_digit <= (others => '0');
 40.                     else
 41.                         r_left_digit <= r_left_digit + 1;
 42.                     end if;
 43.                 else
 44.                     r_right_digit <= r_right_digit + 1;
 45.                 end if;                            
 46.             end if;
 47.            
 48.             if in_inc_right = '1' then
 49.                 if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or
 50.                     (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then      
 51.                     r_right_digit <= (others => '0');
 52.                 else
 53.                     r_right_digit <= r_right_digit + 1;
 54.                 end if;
 55.             end if;
 56.            
 57.             if in_inc_left = '1' then
 58.                 if r_left_digit = 2 then
 59.                     r_left_digit <= (others => '0');
 60.                 else
 61.                     r_left_digit <= r_left_digit + 1;
 62.                 end if;
 63.             end if;
 64.         end if;
 65.     end process;
 66.  
 67.  
 68. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity min_sec_digit_cntrl is
 7.     Generic(
 8.         DIGIT_SIZE : integer := 10
 9.     );
 10.     Port (
 11.         in_clk : in std_logic;
 12.         in_rst : in std_logic;
 13.         in_pulse : in std_logic;
 14.         in_inc : in std_logic;
 15.         out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 16.         out_pulse : out std_logic  
 17.     );
 18. end min_sec_digit_cntrl;
 19.  
 20. architecture Behavioral of min_sec_digit_cntrl is
 21.  
 22.     signal r_digit : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 23.     signal r_pulse : std_logic := '0';
 24.  
 25. begin
 26.  
 27.     out_digit <= r_digit;
 28.     out_pulse <= r_pulse;
 29.    
 30.     process(in_clk, in_rst)
 31.     begin
 32.         if in_rst = '1' then
 33.             r_digit <= (others => '0');
 34.             r_pulse <= '0';
 35.         elsif rising_edge(in_clk) then
 36.             r_pulse <= '0';
 37.             if in_pulse = '1' then
 38.                 if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 39.                     r_pulse <= '1';
 40.                     r_digit <= (others => '0');
 41.                 else
 42.                     r_digit <= r_digit + 1;
 43.                 end if;                            
 44.             end if;
 45.            
 46.             if in_inc = '1' then
 47.                 if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 48.                     r_digit <= (others => '0');
 49.                 else
 50.                     r_digit <= r_digit + 1;
 51.                 end if;
 52.             end if;
 53.         end if;
 54.     end process;
 55.  
 56. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity bcd2seven_segment is
 5.     Port (
 6.         in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 7.         out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 8.     );
 9. end bcd2seven_segment;
 10.  
 11. architecture Behavioral of bcd2seven_segment is
 12.  
 13.     signal r_seven_segment : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 14.  
 15. begin
 16.  
 17.     out_seven_segment <= r_seven_segment;
 18.  
 19.     process(in_bcd)
 20.     begin
 21.         case in_bcd is
 22.             when "0000" =>
 23.                 r_seven_segment <= "10000001";
 24.             when "0001" =>
 25.                 r_seven_segment <= "11001111";             
 26.             when "0010" =>
 27.                 r_seven_segment <= "10010010";             
 28.             when "0011" =>
 29.                 r_seven_segment <= "10000110";             
 30.             when "0100" =>
 31.                 r_seven_segment <= "11001100";             
 32.             when "0101" =>
 33.                 r_seven_segment <= "10100100";
 34.             when "0110" =>
 35.                 r_seven_segment <= "10100000";
 36.             when "0111" =>
 37.                 r_seven_segment <= "10001111";
 38.             when "1000" =>
 39.                 r_seven_segment <= "10000000";
 40.             when "1001" =>
 41.                 r_seven_segment <= "10000100";
 42.             when others =>
 43.                 r_seven_segment <= "00000000";         
 44.         end case;
 45.     end process;
 46.  
 47.  
 48. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity buton_push is
 5.     Port (
 6.         in_clk : in std_logic;
 7.         in_rst : in std_logic;
 8.         in_buton : in std_logic;
 9.         out_btn_pulse : out std_logic
 10.     );
 11. end buton_push;
 12.  
 13. architecture Behavioral of buton_push is
 14.  
 15.     signal r_btn_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 16.     signal r_btn_pulse : std_logic := '0';
 17.  
 18. begin
 19.  
 20.     out_btn_pulse <= r_btn_pulse;
 21.  
 22.     process(in_clk, in_rst)
 23.     begin
 24.         if in_rst = '1' then           
 25.             r_btn_pulse <= '0';
 26.         elsif rising_edge(in_clk) then
 27.             r_btn_pulse <= '0';
 28.             if r_btn_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 29.                 r_btn_pulse <= '1';
 30.             end if;
 31.         end if;
 32.     end process;
 33.  
 34.  
 35.     process(in_clk, in_rst)
 36.     begin
 37.         if in_rst = '1' then           
 38.             r_btn_cntrl <= (others=> '0');
 39.         elsif rising_edge(in_clk) then
 40.             r_btn_cntrl <= r_btn_cntrl(1 downto 0) &  in_buton;
 41.         end if;
 42.     end process;
 43.  
 44. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity pulse_generator is
 5.     generic(
 6.         FREQ : integer := 100_000_000
 7.     );
 8.     Port (
 9.         in_clk : in std_logic;
 10.         in_rst : in std_logic;
 11.         in_en : in std_logic;
 12.         out_pulse : out std_logic
 13.     );
 14. end pulse_generator;
 15.  
 16. architecture Behavioral of pulse_generator is
 17.  
 18.     signal r_pulse : std_logic := '0';
 19.     signal r_cnt : integer := 0;
 20.    
 21. begin
 22.  
 23.     out_pulse <= r_pulse;
 24.  
 25.     process(in_clk, in_rst)
 26.     begin
 27.         if in_rst = '1' then
 28.             r_cnt<= 0;
 29.             r_pulse <= '0';
 30.            
 31.         elsif rising_edge(in_clk) then
 32.           if in_en = '1' then
 33.             if r_cnt = FREQ - 1 then
 34.                 r_pulse <= '1';
 35.                 r_cnt<= 0;
 36.             else
 37.                 r_pulse <= '0';
 38.                 r_cnt <= r_cnt + 1;        
 39.             end if;
 40.           end if;  
 41.         end if;
 42.     end process;
 43.  
 44. end Behavioral;