VHDL ile Kayan Toplayıcı (Moving Sum) Tasarımı

Şekil 1’de gösterilen N adet örneğe sahip bir örneklem penceresinin toplam değerinin hesaplanma işlemleri Denklem (1) ve Denklem (2)’de gösterildiği gibi yapılmaktadır.

orneklem_1-300x53

Şekil 1 . N adet örneğe sahip örneklem penceresi

denklem_1-300x24

denklem_2-300x80

Daha az toplama işlemi yapabilmek amacıyla, yeni toplam değerini bulmak için bir önceki toplam değerini kullanarak elde etmek için N+1 adet örneğe sahip bir örneklem penceresi kullanmak gerekmektedir (Şekil 2). Matematiksel hesaplama da Denklem (3)’deki gibi yapılmaktadır.

orneklem_2-300x53

Şekil 2 . N +1 adet örneğe sahip örneklem penceresi

denklem_3-300x35

Aşağıda kayan toplayıcı VHDL kodu verilmiştir. Generic parametreler olarak 8. satırda  veri uzunluğu tanımlanmaktadır. 9. satırda ise kaç adet verinin toplanacağına ait tanımlama yapılmaktadır. 23. satırda buffer tanımlaması yapılmaktadır. Tanımlamadan da görüleceği üzere Generic olarak tanımlanan parametreler kullanılarak SUM_SIZE + 1 uzunluğunda DATA_WIDTH genişliğinde buffer tanımlanmıştır. 26-35 satırları arasında ise buffer içerisinde ki dataların kaydırılması işleminin gerçekleştirildiği fonksiyon tanımlanmaktadır. 46-60 satırları arasında yukarıda (2) nolu denklemde tanımlanan işlemler gerçekleştirilmektedir. 62-75 satırları arasında ise giriş datasının hafızaya yazılma işlemi gerçekleştirilmektedir.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity moving_sum is
 7. Generic(
 8. DATA_WIDTH : integer := 12;
 9. SUM_SIZE : integer := 10
 10. );
 11. Port (
 12. in_clk : in std_logic;
 13. in_rst : in std_logic;
 14. in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 15. in_data_vld : in std_logic;
 16. out_sum_value : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 17. out_sum_value_vld : out std_logic
 18. );
 19. end moving_sum;
 20.  
 21. architecture Behavioral of moving_sum is
 22.  
 23. type t_SUM_BUFFER is array (0 to SUM_SIZE)
 24. of std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 25. signal r_SUM_BUFFER : t_SUM_BUFFER :=
 26. (others => (others => '0'));
 27.  
 28. function f_shift_data_left
 29. (in_BUFFER : t_SUM_BUFFER;
 30. in_data : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0))
 31. return t_SUM_BUFFER is
 32. variable v_SUM_BUFFER : t_SUM_BUFFER;
 33. begin
 34. v_SUM_BUFFER := in_BUFFER;
 35. for n_i in 0 to SUM_SIZE - 1 loop
 36. v_SUM_BUFFER(n_i) := v_SUM_BUFFER(n_i + 1);
 37. end loop;
 38. v_SUM_BUFFER(SUM_SIZE) := in_data;
 39. return v_SUM_BUFFER;
 40. end function;
 41.  
 42. signal r_strt_calc : std_logic := '0';
 43. signal r_sum_value :
 44. std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)
 45. := (others => '0');
 46. signal r_sum_value_vld : std_logic;
 47.  
 48. begin
 49.  
 50. out_sum_value <= r_sum_value;
 51. out_sum_value_vld <= r_sum_value_vld;
 52.  
 53. process(in_clk)
 54. begin
 55. if in_rst = '1' then
 56. r_sum_value <= (others => '0');
 57. r_sum_value_vld <= '0';
 58.  
 59. elsif rising_edge(in_clk) then
 60. r_sum_value_vld <= '0';
 61. if r_strt_calc = '1' then
 62. r_sum_value_vld <= '1';
 63. r_sum_value <= r_sum_value
 64. + r_SUM_BUFFER(SUM_SIZE) - r_SUM_BUFFER(0);
 65. end if;
 66. end if;
 67.  
 68. end process;
 69.  
 70. process(in_clk)
 71. begin
 72. if in_rst = '1' then
 73. r_SUM_BUFFER <= (others => (others => '0'));
 74. r_strt_calc <= '0';
 75.  
 76. elsif rising_edge (in_clk) then
 77. r_strt_calc <= '0';
 78. if in_data_vld = '1' then
 79. r_SUM_BUFFER <= f_shift_data_left(r_SUM_BUFFER, in_data);
 80. r_strt_calc <= '1';
 81. end if;
 82. end if;
 83. end process;
 84.  
 85. end Behavioral;

Aşağıda moving_sum varlığının test işlemlerinin yapılabilmesi için sınama kodu verilmiştir. Sınama kodunda girişe 1’den 20’ye kadar sıralı olarak veriler verilmektedir. Benzetim elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

mov_sum-300x74

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity tb_moving_sum is
 7. end tb_moving_sum;
 8.  
 9. architecture Behavioral of tb_moving_sum is
 10.  
 11. component moving_sum
 12. Generic(
 13.   DATA_WIDTH : integer := 12;
 14.   SUM_SIZE : integer := 10
 15. );
 16. Port (
 17.   in_clk : in std_logic;
 18.   in_rst : in std_logic;
 19.   in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 20.   in_data_vld : in std_logic;
 21.   out_sum_value : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 22.   out_sum_value_vld : out std_logic
 23. );     
 24. end component;
 25.  
 26. constant DATA_WIDTH : integer := 12;
 27. constant SUM_SIZE : integer := 10;
 28. constant CLK_PERIOD : time := 10 us;
 29.  
 30. signal in_clk : std_logic;
 31. signal in_data : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)
 32. := others => '0');
 33. signal in_data_vld : std_logic;
 34. signal out_sum_value : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 35. signal out_sum_value_vld : std_logic;
 36.    
 37. begin
 38.    
 39. process
 40. begin
 41.   in_clk <= '1';
 42.   wait for CLK_PERIOD / 2;
 43.   in_clk <= '0';
 44.   wait for CLK_PERIOD / 2;
 45. end process;
 46.    
 47. process
 48. begin
 49.   in_data_vld <= '0';
 50.   wait for  9 * CLK_PERIOD;
 51.   if in_data = 20 then
 52.     in_data <= conv_std_logic_vector(1, DATA_WIDTH);
 53.   else
 54.     in_data <= in_data + 1;
 55.   end if;
 56.   in_data_vld <= '1';
 57.   wait for  CLK_PERIOD;
 58. end process;
 59.    
 60. moving_sum_map : moving_sum
 61. Generic map(
 62.   DATA_WIDTH => DATA_WIDTH,
 63.   SUM_SIZE => SUM_SIZE
 64. )
 65. Port map (
 66.   in_clk => in_clk,
 67.   in_rst => '0',
 68.   in_data => in_data,
 69.   in_data_vld => in_data_vld,
 70.   out_sum_value => out_sum_value,
 71.   out_sum_value_vld => out_sum_value_vld
 72. ); 
 73.    
 74. end Behavioral;