PSO ile FIR Filtre Katsayılarının Bulunması

Aşağıda PSO ile FIR filtre katsayılarının bulunduğu Matlab kodları verilmiştir.

 1.  
 2. g_PARTICLE = 100;
 3. g_PARAMETER = 100;
 4. g_ITERATION = 2000;
 5.  
 6. PARTICLE = rand(g_PARTICLE, g_PARAMETER);
 7. BEST_PARTICLE = PARTICLE;
 8. VELOCITY = rand(g_PARTICLE, g_PARAMETER);
 9. GLOBAL_BEST = zeros(1, g_PARAMETER);
 10.  
 11. f_1 = 10;
 12. f_2 = 500;
 13. f_3 = 1000;
 14. f_s = 5000;
 15. %% INPUT CREATE
 16. n_s = 1 : 1000;
 17. INPUT = cos(2 * pi * n_s * f_1 / f_s) + cos(2 * pi * n_s * f_2 / f_s) + ...
 18.         cos(2 * pi * n_s * f_3 / f_s);
 19. [n_a n_b] = fir1(g_PARAMETER - 1, 200 / f_s, 'low');
 20. OUTPUT = filter(n_a, n_b, INPUT);
 21. figure, plot(OUTPUT);
 22.  
 23. for n_p = 1 : g_PARTICLE
 24.     FITNESS_VALUE_old(n_p) = FILTER_BLOCK(PARTICLE(n_p, :), INPUT, OUTPUT);
 25. end
 26.  
 27. for n_i = 1 : g_ITERATION
 28.     [PARTICLE VELOCITY] = UPDATE_BLOCK(PARTICLE, BEST_PARTICLE,  VELOCITY, ...
 29.                           GLOBAL_BEST, g_PARTICLE);
 30.    
 31.     for n_p = 1 : g_PARTICLE
 32.         FITNESS_VALUE(n_p) = FILTER_BLOCK(PARTICLE(n_p, :), INPUT, OUTPUT);
 33.     end
 34.     ind = find(FITNESS_VALUE < FITNESS_VALUE_old);
 35.     FITNESS_VALUE_old(ind) = FITNESS_VALUE(ind);
 36.     BEST_PARTICLE(ind, : ) = PARTICLE(ind, : );
 37.     [min_data min_ind] = min(FITNESS_VALUE_old);
 38.     GLOBAL_BEST = BEST_PARTICLE(min_ind, : );
 39.     min_data
 40.    
 41. end
 42.  
 43. OUTPUT_TEST = filter(GLOBAL_BEST, 1, INPUT);
 44. figure, plot(OUTPUT_TEST);
 1. function FITNESS_VALUE = FILTER_BLOCK(PARTICLE, INPUT, OUTPUT)
 2.    
 3.     FILTER_OUTPUT = filter(PARTICLE, 1, INPUT);
 4.     ERROR = OUTPUT - FILTER_OUTPUT;
 5.     FITNESS_VALUE = sum(0.5 * ERROR.^2);
 1. function [PARTICLE VELOCITY] = UPDATE_BLOCK(PARTICLE, BEST_PARTICLE,  ...
 2.               VELOCITY, GLOBAL_BEST, g_PARTICLE)
 3.    
 4.     for n_i = 1 : g_PARTICLE
 5.         VELOCITY(n_i, : )= 0.76 * (VELOCITY(n_i, : ) ...
 6.             + 2.1 * rand * (BEST_PARTICLE(n_i, : ) - PARTICLE(n_i, : )) ...
 7.             + 2.1 * rand * (GLOBAL_BEST - PARTICLE(n_i, : ))) ...
 8.             + 2^-11 * rand(size(VELOCITY(n_i , : ))) - 2^-12;    
 9.     end
 10.    
 11.     VELOCITY = min(VELOCITY, 1.0 * ones(size(VELOCITY)));
 12.     VELOCITY = max(VELOCITY,-1.0 * ones(size(VELOCITY)));
 13.    
 14.     PARTICLE = PARTICLE + VELOCITY;