VHDL’de FIR Filtre Tasarımı

Aşağıda 10 Hz ve 10 Khz frekansında iki cosin girişinin 100 KHz ile örneklenerek toplandığı VHDL kodu oluşturulmuştur. Kodda 16. dereceden alçak geçiren süzgeç kullanılarak toplam sinyalden 10 Hz’lik sinyal ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki şekilde üstte verilen çıktı toplam sinyal değerini göstermektedir. Alttaki sinyal ise toplam sinyalin filtreden geçirildikten sonraki halini göstermektedir. Filtre çıkışı incelendiğinde başarılı bir süzgeçleme işlemi yapıldığı görülmektedir.

low_filter

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 5. use IEEE.MATH_REAL.ALL;
 6.  
 7.  
 8. entity FIR_filter is
 9. end FIR_filter;
 10.  
 11. architecture Behavioral of FIR_filter is
 12.    
 13.         constant CLK_PERIOD : time := 10 us; -- 100 KHz
 14.         constant Fs_cos_1 : integer := 10; -- 10 KHz
 15.         constant Fs_cos_2 : integer := 10000; -- 10 Hz
 16.         constant Filter_Order : integer := 16;
 17.         constant DATA_WIDTH : integer := 16;
 18.        
 19.         signal theta_1 : real := 0.0;
 20.         signal theta_2 : real := 0.0;
 21.         signal n_i : integer := 0;
 22.         signal clk : std_logic := '0';
 23.         signal sum_data : real := 0.0;
 24.         signal low_filter_out : integer := 0;
 25.         signal sum_data_int : integer := 0;
 26.        
 27.        
 28.         type Shft_Reg_t is array (0 to Filter_Order) of integer;
 29.         signal Shft_Reg : Shft_Reg_t :=
 30. (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 31.        
 32.         type Filt_Coef_t is array (0 to Filter_Order) of integer;
 33.         signal Filt_Ceof : Filt_Coef_t := (1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 14, 13, 10, 8, 5, 3, 2, 1);
 34.        
 35.         function f_Shift_Reg(Shft_Reg : Shft_Reg_t; in_data : integer) return Shft_Reg_t is
 36.             variable Shft_Reg_v : Shft_Reg_t;
 37.              
 38.         begin
 39.             Shft_Reg_v := Shft_Reg;
 40.             for n_i in 0 to Filter_Order - 1 loop
 41.                 Shft_Reg_v(n_i) := Shft_Reg_v(n_i + 1);
 42.             end loop;
 43.             Shft_Reg_v(Filter_Order) := in_data;
 44.             return Shft_Reg_v;
 45.        
 46.         end f_Shift_Reg;
 47.  
 48.         function f_Filt_Conv(Shft_Reg : Shft_Reg_t; Filt_Ceof : Filt_Coef_t) return integer is
 49.             variable Shft_Reg_v  : Shft_Reg_t;
 50.             variable Filt_Ceof_v : Filt_Coef_t;
 51.             variable Sum_Conv : integer := 0;
 52.            
 53.         begin
 54.             Shft_Reg_v  := Shft_Reg;
 55.             Filt_Ceof_v := Filt_Ceof;
 56.             Sum_Conv := 0;
 57.             for n_i in 0 to Filter_Order loop
 58.                 Sum_Conv := Sum_Conv + Shft_Reg_v(n_i) * Filt_Ceof_v(n_i);             
 59.             end loop;
 60.             return (Sum_Conv / 128);
 61.        
 62.         end f_Filt_Conv;
 63. begin
 64.    
 65.     process
 66.     begin
 67.         clk <= '1';
 68.         wait for CLK_PERIOD / 2;
 69.         clk <= '0';
 70.         wait for CLK_PERIOD / 2;
 71.     end process;
 72.    
 73.     process(clk)
 74.     begin
 75.         if rising_edge(clk) then
 76.             n_i <= n_i + 1;
 77.             theta_1 <= real(n_i) / real(Fs_cos_1) * 1.0 * 2.0 * MATH_PI;
 78.             theta_2 <= real(n_i) / real(Fs_cos_2) * 1.0 * 2.0 * MATH_PI;
 79.             sum_data <= cos(-theta_1) + cos(-theta_2);
 80.             sum_data_int <= integer(round(sum_data * real(2**(DATA_WIDTH - 1))));
 81.             Shft_Reg <= f_Shift_Reg(Shft_Reg, sum_data_int);
 82.             low_filter_out <= f_Filt_Conv(Shft_Reg, Filt_Ceof);
 83.         end if;
 84.     end process;
 85.  
 86.  
 87. end Behavioral;

Uygulamaya ait Matlab kodu aşağıda verilmiştir.

 1.  
 2. f_s = 100000;
 3. n_t = 1 / f_s : 1 / f_s : 1;
 4.  
 5. f_1 = 10;
 6. f_2 = 10000;
 7.  
 8. A = cos( 2 * pi * n_t  * f_1 );
 9.  
 10. B = 1 * cos( 2 * pi * n_t  * f_2 );
 11.  
 12. C = A + B;
 13.  
 14. X = fir1(16, 500 / f_s, 'low');
 15. for n_i = 1 : length(C) - length(X)
 16.     D(n_i) = sum(C(n_i : n_i + length(X)- 1) .* X);
 17. end
 18.